top of page

琉球鄉

Anchor 1
TOP

琉球鄉原名為沙馬基,依據史籍記載,元朝時代台灣與沖繩列島合稱琉球或嵧球、琉求。到了明朝改稱沖繩列島為大琉球,台灣為小琉球。到了明朝初為台員、大員。到了萬曆未年,荷蘭據台後設市,制若崇臺,海濱沙環水曲曰灣,又泊舟處概謂灣,於是稱為台灣。而人們就將原來的小琉球名稱轉到台灣南部的沙馬基。

 宋史外國傳中:「琉球國,在泉州之東,有海島曰澎湖,煙火相望…旁有毗舍耶,國…。」毗舍耶,據日本地名辭典續編台灣之部,認為指小琉球嶼而言。巴達維亞日記載有:「公元一六二二年(明天啟二年)荷人派船由澎湖至台灣勘查途中,於七月廿八日曾至一小島。」據漢人通譯云:「該小島有四百餘兇悍啖人之土番,三年前(即萬曆四十七年、公元一六一九年)有漢人百餘人受害。」此一小島,據日人村上直次郎考證其地為琉球嶼。

  荷人據台時期,據小琉球嶼為金獅島,可能以該島東北方海蝕平台上之毛菰石(花矸石)之形象,而稱之金島,或因紀念荷輪金獅子號船員曾被當地土番所殺害而命名。清代以後撰修之誌書上稱為 「小琉球山」、「小琉球社」、「小琉球」、「小琉球嶼」等,或俗稱「剖腹山嶼」。其琉球一稱,據世法錄:「世界萬濤,蜿蜒若虬浮水中,因名流虬,後轉謂琉球……」亦有認為係土番族地之譯音字者。多數國內學者認為隋書之「琉球國」、南宋趙汝適諸番志之「琉球國」,元史之「瑠球」、諸番志之「琉球」,係指今日台灣本島,非今日之小琉球。迨明以後,逐漸使用「台灣」以稱呼今日台灣全島後,「琉球」一詞,僅留用於今天的琉球鄉,因該地面積僅六.八零一八平方公里,故冠以 「小」字,稱為「小琉球」。

  至於俗稱「剖腹山嶼」,上已述及,係因該嶼為一地壘台地,形如剖腹狀,故以名之。民國九年九月一日,日人大規模更改台灣舊地名,以往凡三個字之地名,悉改為二個字,「小琉球」改稱「琉球」,即始於此時,台灣光復後則改稱為「琉球鄉」。

琉球嶼位於高屏溪口之西南,即東港鎮西南海面約八浬,高雄市南南西方約十八浬之海上,孤懸海中狀似一隻飄浮於台灣海峽之鞋子,為台灣本島附近十四屬島中唯一珊瑚礁島嶼。

本嶼為一丘陸地,地形最高處稱為龜仔路山,海拔87公尺,素為航海者之指標。形勢東西狹窄,東西最寬處僅2公里,南北長4.1公里,北部稍寬,南部較狹。島之長軸從東北伸向西南,周圍十三公里,面積僅有6.8平方公里,全島被兩條交叉地塹切割成為四塊台地,一條走向東北至西南形成中央地溝,為島中主要交通孔道(由白沙至海子口);另一條走向西北至東南,通過島之中央,外形較不明顯,為名符其實之剖腹山,故俗稱「剖腹山嶼」。

氣候溫暖乾燥,七月均溫最高27.9°C,三月均溫最低17°C,年平均雨量約一千毫米,六月最多平均二六五七毫米,十二月最少,平均一.九毫米。本地每年夏秋之際多颱風侵襲,為全國颱風頻率最高處,而本區更位於台灣能量最大、雨量最多之颱風路徑(約佔台灣颱風路徑百分之三十二左右)之中,故此地之建築與設施均需考慮強風與巨浪之襲擊諸因素。

本嶼是台灣屬島中,唯一的珊瑚島,表面被珊瑚石灰岩覆蓋,海岸被隆起的珊瑚礁圍繞。石灰岩洞地形及珊瑚礁海岸地形遍佈全島,較著名的如烏鬼洞、美人洞、山豬溝等。琉球嶼珊瑚石灰岩質與鳳山珊瑚石灰岩相似,琉球嶼之四塊台地表面,均被紅土質土壤所覆蓋,而呈紅土台地。這些紅土係珊瑚石灰岩長期風化後之產物,其風化後之結果,使珊瑚石灰岩僅剩下不可溶性之紅色氧化鐵、氧化矽等雜質,因而成為鮮明之紅色,全屬貧瘠乾燥之地不宜耕作。

海子口

推薦景點

海子口

肚仔坪

竹林生態溼地公園

大福漁港

烏鬼洞風景區

美人洞風景區

百年榕樹

白燈塔

山豬溝風景區

花瓶岩

中澳沙灘

厚石群礁